Shounen

ການສືບຕໍ່ ຈົນຂ້ອຍໄດ້ພົບລາວ

4.5
ບົດ 10 ມັງກອນ 5, 2021
ບົດ 9 ມັງກອນ 5, 2021

ການສືບຕໍ່ ການເດີນທາງໄປທາງທິດຕາເວັນຕົກ

4.3
ບົດ 10 ເດືອນ​ທັນ​ວາ 25​, 2020
ບົດ 9 ເດືອນ​ທັນ​ວາ 25​, 2020

ການສືບຕໍ່ ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ

5
ບົດ 10 ເດືອນ​ທັນ​ວາ 15​, 2020
ບົດ 9 ເດືອນ​ທັນ​ວາ 15​, 2020

ການສືບຕໍ່ Necromancer ໄດ້

3.1
ບົດ 6 ເດືອນ​ທັນ​ວາ 7​, 2020
ບົດ 5 ເດືອນ​ທັນ​ວາ 7​, 2020

ການສືບຕໍ່ ຫລົງຜິດພະເຈົ້າ

3
ບົດ 3 ພະຈິກ 9, 2020
ບົດ 2 ພະຈິກ 9, 2020

ຜູ້ທີ່ຫຼອກລວງມານ

2.6
ບົດ 5 ຕຸ​ລາ 23​, 2020
ບົດ 4 ຕຸ​ລາ 23​, 2020

ການສືບຕໍ່ ໃນເວລາທີ່ Psycho ກາຍເປັນ Lord Demon

3.8
ບົດ 5 ຕຸ​ລາ 20​, 2020
ບົດ 4 ຕຸ​ລາ 20​, 2020

ການສືບຕໍ່ Knee Magic

3.6
ບົດ 3 ຕຸ​ລາ 19​, 2020
ບົດ 2 ຕຸ​ລາ 19​, 2020
x